فعالیتونه او سرچینې چې تاسو سره د کرنې صنعت کې کار کولو کې مرسته کوي.